+35978550119 libkn@abv.bg

Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“, гр. Кюстендил

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за заемане на длъжността „библиотекар“

Изисквания:

• Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ в професионално направление „Библиотечно-информационни науки“ – специалност „Библиотекар”;
• Умения за работа в екип;
• Диалогичност и комуникативност при работа с различни възрастови категории потребители;
• За предимство ще се смята стаж в библиотека, допълнителна квалификация в областта на хуманитарните и обществените науки, владеене на чужд език.

Актуална автобиография в европейски формат изпращайте на e-mail: libkn@abv.bg или на адреса на Регионална библиотека Кюстендил – ул. „Л. Каравелов” 1

Срок на обявата: до 17.02.2022 г.

Отговарящите на условията кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

За информация: тел. 078/55-01-16

Споделете: