+35978550119 libkn@abv.bg

Устройствен правилник

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, дейността, управлението и финансирането на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил …

Правила за обслужване на потребителите

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на работата по обслужването
на потребителите на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” по смисъла на
раздел 6 и 7 от Наредба № 3/18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и
разпореждането с документи от библиотечния фонд, Закон за обществените
библиотеки, чл. 50-52 и чл. 4, т. 2-6 и § 2 от Заключителните разпоредби на
Правилника за дейността на Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” –
Кюстендил.

Правила за дарения

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Приемането им трябва да съответства на политиката на комплектуване в библиотеката, а процедурите при приемането им да са ясни и прозрачни.
Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” Кюстендил. Правилата са изработени съгласно: …

Правила за защита на личните данни

I. ОБЩИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата инструкция има за цел да регламентира:

  • Механизмите за защита на личните данни, обработвани от Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ в качеството й на Администратор на лични данни (АЛД).
  • Определяне на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, както и тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения, свързани с обработване и защита на лични данни, правата и задълженията им. …

Услуги и Ценоразпис

 

Ц Е Н О Р А З П И С

на услугите, извършвани в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров”
гр. Кюстендил …

Годишни отчети

  • Отчет 2020 г.
  • Отчет 2019 г.
  • Отчет 2018
  • Отчет 2017
  • Отчет 2016
  • Отчет 2015 г. …