+35978550119 libkn@abv.bg

За библиотекари

Нормативна база

Стандарт за библиотечно – информационно обслужване

Закон за обществените библиотеки

Закон за народните читалища – 2020

Етичен кодекс на ББИА – 2019

Наредба № 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд от 18.11.2014 г.

Приложение 1,2,3 към Наредба № 3

Приложение 4 към Наредба № 3

Документация

Политика на комплектуване при непоискани дарения в обществените библиотеки

Относителни статистически показатели за библиотечна дейност

Правила обслужване

Образци:

Акт за придобиване на библиотечни документи без съпроводителен документ

Акт периодика

Инвентарна книга

Книга за движение на библиотечния фонд -КДФ

Свидетелство за дарение

Инвентаризация

Методично указание за инвентаризация за библиотечните фондове

Препоръка за провеждане на ревалоризация на библиотечния фонд

Инвентаризация за по-дълък период

Проверка. Инвентаризация. Приемане и предаване на библиотеката

Образци:

Заповед на основание НСПРДБФ, раздел ІV

Акт за отчисление

Декларация-инвентаризация

Заповед за инвентаризация 

Протокол за инвентаризация

Протокол за приемане и предаване