+35978550119 libkn@abv.bg

Услуги – Ценоразпис

 

Ц Е Н О Р А З П И С
на услугите, извършвани в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров”
гр. Кюстендил
Вид на услугата
Такса в лв.
1. Специализирани библиотечни услуги
1.1. Предоставяне на писмена библиографска информация 2.00
1.2. Предоставяне на ретроспективни библиографски издирвания, според обхвата на преглед :
  • до 5 години
2.00
  • от 5 до 10 години
4.00
  • над 10 години
5.00
1.3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина
Цени на библиотеката-изпълнител
пощенските разходи
1.4. Копиране на библиотечни документи
Ксерокопие формат А 4

  • едностранно
  • двустранно

Сканиране на документ и запис на електронен носител

Компютърна разпечатка на формат А4

  • чернобяла
  • цветна

Презапис на минута полезен запис

0.06/стр.
0.10
0.50/стр.
0.20/стр.
0.50/стр.
0.05/мин.
1.5 Изпращане на дигитално копие по имейл
0,50/лв
на страница
2. Обезщетителни и обезпечителни плащания от ползвателите на услуги
2.1. Предупредително писмо на закъснял читател 1.00
2.2. Телефонни съобщения до читатели
0.50
2.3. Глоба за закъснение за невърнат библ. документ до 1 месец
0.10/ден
2.4.. Заплащане на невърнат библ. документ
5-кратен размер от стойността
2.5. Депозит за читатели без постоянно местоживеене в града
15.00
Настоящият Ценоразпис е изготвен на базата на: Закон за обществените библиотеки и Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечните фондове и е утвърден с Решение № 550/31.08.2017 г. на ОбС Кюстендил.
септември 2017 г.
гр. Кюстендил
ДИРЕКТОР:
С. Пейчева