+35978550119 libkn@abv.bg

Устройствен правилник

І. Общи приложения

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда устройството, дейността, управлението и финансирането на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” гр. Кюстендил.

Чл. 2. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил е научен, културно-просветен и иформационен институт, който участва в осъществяване на държавната политика по издирване, събиране, опазване и разпространение на книжовното богатство и нетрадиционни носители на информация в Кюстендилска област. Тя е основното общодостъпно книгохранилище в региона, архив на краеведската литература и на местния печат, център на комплексно библиотечно обслужване на читателите, за библиотечно-библиографска информация и библиографията по краезнание, териториален център на библиотечно дело.

Чл. 3. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил е общински културен институт по начина на финансиране, а според задачите и териториалния обхват осъществява дейността си на територията на Кюстендилска област.

Чл. 4. Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил е юридическо лице на бюджетна издръжка с официално наименование и собствен печат.

Чл. 5. Дейността на Регионална библиотека се определя с правилници и наредби на Министерство на културата.

ІІ. Основни функции и задачи

Чл. 6. Основните функции на библиотеката са в отговор на основната цел – да осигурява на всички читатели желаната от тях актулна и бърза информация, да съдейства чрез универсалността и достъпността на фндовете си за развитието и формирането на жизнени позиции във всички измерения на културата, науката, общественото устройство и управление на всички равнища.

Чл. 7. В изпълнение на тези функции Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил има следните задачи:

1. Комплектува, съхранява и предоставя за ползване на потребителите фондове от печатни и непечатни библиотечни документи от всички отрасли на знанието, съобразно с общите за всички библиотеки и специфичните за региона задачи.

2. Организира фондовете си по установените в нормативните документи правила. Обработва своевременно новите постъпления и прочиства редовно фондовете, разкрива библиотечни документи в система от каталози и картотеки, рекламни дипляни, указатели, пътеводители и чрез други средства.

3. Осигурява качествено и професионално диференцирано обслужване на читатели от различни категории чрез разкриване на специализирани отдели и читални.

4. Осъществява междубиблиотечно обслужване.

5. Осигурява универсален достъп до информацията, която притежава и предоставя на потребителите достъп до Интернет.

6. Автоматизира библиотечно-библиографските процеси.

7.Съобразно потребностите на читателите и инфрмационно-техническите си възможности, извършва определени платени услуги. Развива библиографска, информационна, справочна и краеведска дейност, организира издирване, събиране и библиографиране на печатните материали в местния печат.

8. Поддържа контакти с институции и фондации в страната и чужбина, център е на общосоциални културни дейности.

9. Чрез различни библиотечни инициативи и средства за масова информация популяризира фондовете и възможностите си за обслужване на читателите.

10. Участва в научно-изследователска, събирателска и издателска дейност в региона и страната, публикува и разпространява препоръчителни библиографски, краеведски и информационни издания, проучвания, статии и др.

11. Функционира като регионален методичен и координационен център на библиотеките в областта по договаряне.

12. Оказва съдействие за повишаване на квалификацията на специалистите.

13. Подпомага образованието, помощ при хоби и свободно време на потребителите. Развива дейности и предлага услуги, с които отговаря на променящите се интереси и изисквания на читателите.

14. Подпомага обществено-икономическото и духовно развитие на региона.

ІІІ.Структура и управление на Библиотеката

Чл. 8. Библиотеката е многостранна културна и информационна структура, универсална по своя профил и научна по характер на фондовете си.

Чл. 9. Библиотека “Ем. Попдимитров” Кюстендил има следните отдели:

Комплектуване
Обработка и каталози
Книгохранение.
Заемна за възрастни.
Детски отдел.
Изкуство.
Технически науки.
Специализирана читалня.
Справочно-библиографски и информационен.
Читалня „Периодика“.
Краезнание.
Административно-финансов.

Чл. 10. Структурата на библиотеката и промените в нея се предлагат от Директора и след съгласуване с отдел “Библиотеки, читалища и училища по изкуствата и културната интеграция “ към Министерството на културата се утвърждава от Общински съвет гр. Кюстендил.

Чл. 11. Библиотеката ползва длъжности, утвърдени с Единния класификатор на длъжностите в администрацията.

Чл. 12. Библиотеката се ръководи от Директор.

1. Директорът се назначава от Кмета на общината след провеждане на конкурс по атестационната система, определена от Министъра на културата.

Чл. 13. Директорът има следните права и задължения:

1. Ръководи и контролира цялостната дейност на библиотеката като за резултатите и развитието носи лична отговорност пред ръководството на Община Кюстендил.

2. Представлява библиотеката на общинско, регионално и национално ниво и осъществява контрол с всички възможни институти, организации и структури за осигуряване дейността и перспективното развитие на библиотеката.

3. Разпоредител с кредита по бюджета и носи отговорност за законосъобразното и целесъобразно използване на средствата, за спазването на финансовата дисциплина и опазване на библиотечното имущество.

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори със специалистите, служителите и помощно-обслужващия персонал с месторабота Библиотеката. Разрешава отпуските и командирова служителите.

5. Следи за спазването на трудовата и технологична дисциплина, за спазването на Правилника за вътрешния ред и в случай на нарушаването им налага предвидените в КТ наказания.

6. Изработва и променя в зависимост от промяната в приоритетите за развитие на библиотеките, длъжностните характеристики за всяко работно място.

7. Сключва договори за ремонт, поддържане и обзавеждане на материално-техническата база, за съвместна дейност с контрагенти.

8. Делегира някои от предоставените му правомощия на посочен от него заместник при отсъствие.

Чл. 14. Всички останали права и задължения на Директора се определят от длъжностна характеристика.

Чл. 15. Главните библиотекари, които се определят с вътрешна заповед на Директора, имат разпоредителни, организационни и координационни функции, а отговорниците на отдели са техни съветници и помощници.

1. Главните библиотекари имат право на писмени заповеди и разпореждания. Те могат да предлагат на директора решения, да дават мнения и препоръки, да предлагат за награждаване или наказание библиотечни специалисти от своите звена.

2. Задълженията на всеки работещ в библиотеката са регламентирани чрез длъжностна характеристика на всяко работно място в библиотеката и тази длъжностна характеристика е задължителна.

Чл. 16. Към библиотеката се създават съвещателни органи, съставът на които се определя със заповед на Директора.

1. Дирекционен съвет – съвещателен орган, подпомагащ директора в неговите административни и организационни функции.

2. Съвет по комплектуване – съвещателен орган на ръководството на библиотеката, относно формирането и организацията на библиотечните фондове.

ІV. Трудови правоотношения

Чл. 17. Трудовите правоотношения между работника или служителя и работодателя в библиотеката се създават, изменят и прекратяват съобразно КТ (чл. 61, чл. 123 и чл. 325-346).

Чл. 18. Освобождаването от работа и предаването на трудовата книжка става след подписването на протокол за издаване на документацията и имуществото, с което е работено и представяне на обходен лист за всички звена на библиотеката.

V. Работно време, дежурства и почивки

Чл. 19. Библиотеката работи на петдневна работна седмица с продължителност на работно седмично време 40 часа.

Чл. 20. Началният и крайният час от работното време, обедната и работните почивки се определят със заповед на Директора, съобразно разпорежданията на КТ, сезона и нуждите на населението.

Чл. 21. През съботните дни се дава отговорно дежурство в обслъжващите звена по график, утвърден от директора, който се компенсира с почивка през следващата седмица.

VІ. Финансиране

Чл. 22. Финансирането на библиотеката се осъществява от:

1. Общински бюджет.

2. Целева субсидия от Министерството на културата, според защитени библиотечни проекти и програми от Национален фонд “Култура”.

3. Средствата по договор след защитени библиотечни проекти пред неправителствени организации.

4. Дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица.

5. Реализиране приходи от присъщи и специфични дейности в библиотеката.

6. Други субсидии, определени с решение на Общинския съвет – Кюстендил.

Чл. 23. Библиотеката прилага икономически механизъм за усъвършенстване дейността на организацията с нестопанска цел в областта на културата според ПМС № 23 от 1991 г. и Закона за закрила и развитие на културата по условията на чл. 4, ал. 2.

VІІ. Ръководство и контрол на Библиотеката

Чл. 24. Ръководството на Библиотека “Емануил Попдимитров” Кюстендил се осъществява:

1. Административно-организационно – от кмета на община Кюстендил.

2. Методически – от отдел “Библиотеки, читалища, училища по изкуствата и култуна интеграция” към Министерството на културата и НБКМ, като национален институт.

Заключителни разпоредби

1. Този Правилник е разработен въз основа на Закона за закрила и развитие на културата, чл. 8, ал. 1 и ПМС № 23/1991 г.

2. Правилникът влиза в сила след съгласуване с Министерството на културата и утвърждаването му от Кмета на Община Кюстендил и отменя всички действащи документи за устройството, структурата и дейността на Регионалната Библиотека Кюстендил, които му противоречат.

3. Правилникът търпи актуализация съобразно настъпилите промени в законодателството, нормативни уредби и нуждите на библиотеката по решение на Директора.

4. Правилникът се свежда до знанието на всички служители на Библиотеката срещу подпис, което ги задължава да спазват горепосочените разпоредби.

5. Всички невключени в настоящия Правилник въпроси се регламентират с Правилник за вътрешния трудов ред, който се утвърждава от Директора.Устройствен Правилник