+35978550119 libkn@abv.bg

Как да станете читател

Регистрация на потребители
Чл.7. (1) Регистрацията на потребителите и издаването на документ за
легитимация (читателска карта) се извършва след представяне на документ за самоличност.
(2) При еднократно посещение на библиотеката се използва
документ – заемна бележка.
(3) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за
защита на личните данни. Библиотеката е администратор на лични данни –
Удостоверение от Комисията за защита на личните данни –
идентификационен номер 0053978.
(4) Изисквания при регистриране на потребители:
1. Децата и юношите от 6 до 14 г. се записват с ученическа карта и
карта/лична карта на родител или настойник;
2. Децата до 6 години ползват библиотечните документи и услуги
посредством родител, представил лична карта.
3. Не се регистрират като потребители лица, имащи задължения
към Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“.
Чл. 8. Издаване на документ за легитимация при регистрация на
потребител – Читателска карта.
Вж (Приложение № 2 – Карта за възрастни и Приложение № 3 – Карта за
деца)
(1) Документът за легитимация е личен и не се преотстъпва.
(2) Документът за легитимация важи за периода на регистрация.
(3) Цените за издаване на документ за легитимация при регистрация
на потребител и годишното обслужване и специализираните библиотечни услуги
се определят съгласно Наредба за определяне и администриране на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил, Решение №
654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 220/15.12.2017 г., доп.
с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в сила от
01.02.2018 г.) (Прил. 9)
Вж (Приложение № 1 към Правилник)
(4) Документът за легитимация дава право на притежателя да
получи преимуществен достъп до услуги и бази данни, предоставени от
библиотеката, в т. ч. достъп до външни бази данни и услуги.
(5) Документ за легитимация получават лица със специални
потребности – срещу предоставяне на актуални документи от ТЕЛК;
настоящи служители в РБ „Ем. Попдимитров“ и семействата им;
библиотекари, пенсионирали се в РБ „Ем. Попдимитров“; други при
необходимост и след решение на Дирекционен съвет.
Чл. 9. При регистриране потребителите трябва да се информират за:
1. Услугите и ресурсите, които могат да получат в библиотеката,
както и мястото и реда на получаването им.
2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо
библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.