+35978550119 libkn@abv.bg

Правила за дарения

УТВЪРЖДАВАМ!
ДИРЕКТОР:
/С. Пейчева/

Правила

за приемане на дарения от библиотечни документи в Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ – Кюстендил

I. Общи приложения:

Даренията са важна част от развитието и изграждането на библиотечния фонд. Приемането им трябва да съответства на политиката на комплектуване в библиотеката, а процедурите при приемането им да са ясни и прозрачни.
Настоящите правила регламентират приемането на дарения от библиотечни документи в Регионална библиотека “Ем. Попдимитров” Кюстендил. Правилата са изработени съгласно:

  • „Наредба N 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“, утвърдена от Министерството на културата, в сила от 18.11.2014 г.
  • „Дарения за колекциите: Насоки за библиотеките“ на Секцията по комплектуване към ИФЛА (Международна федерация на библиотечните асоциации и институции) от 2008 г.
  • Инструкции на Българската библиотечно-информационна асоциация – Политика на комплектуване при непоискани дарения в обществените библиотеки.

II. Цели:

1. Гарантиране на еднакви условия и ръководни принципи при приемане на дарения от библиотечни документи.
2. Създаване на необходимата организация и процедури при приемане на дарения.

III. Основни изисквания към даренията:

1. Библиотеката приема дарения, които съответстват на критериите за подбор при набавяне на нови библиотечни документи и според Характеристика на библиотечния фонд.
2. Библиотеката не приема материали в лошо физическо състояние, с морално остаряла информация и минали течения на периодични издания, които притежава и са в добро физическо състояние, както и документи, притежание на други библиотеки.
3. При получаване на непоискано дарение библиотеката придобива пълно право на собственост, не отговаря за загубата на дарението или за нанесени вреди.
4. Не се приемат дарения, които са обект на интерес или притежание на други институции – музеи, архиви, галерии и др.
5. По изключение могат да се приемат материали, които не са характерни за колекциите на библиотеката, но е в интерес да се запази целостта на дарението.
6. Библиотеката приема дарения, включващи целите библиотеки и архиви на известни личности, свързани с гр. Кюстендил и Кюстендилска област – творци, родени или живеещи в града и региона.
7. Библиотеката приема непоискани дарения без поставяне на условия от страна на дарителя по отношение на политиката на изграждане на библиотечните колекции в Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил; ценността на дарението и сроковете за регистрация.
8. На основата на политиката за комплектуване и развитие на библиотечните фондове, библиотеката решава необходимостта от регистриране на непоискани дарения.

IV. Процедури по приемане на дарения:

1. Библиотеката огласява правилата за дарения на своя сайт и на достъпни за читателите места в библиотеката.
2. Приемането на даренията се извършва от служители на библиотеката, които я представляват – Директор, Гл. библиотекар, библиотекари, отговорни за развитието и опазването на фондовете.
3. Библиотеката съхранява всички документи, съпровождащи даренията: пощенска кореспонденция, електронни писма; официални документи; бланка, която Дарителят попълва когато предоставя дарението, която включва : трите имена, адрес, телефон, е-mail, желае ли да получи опис на дарението, къде да го получи.
4. Дарението се вписва в Дарителска книга. В нея се записва:входящ номер; от кого е дарението – трите имена, адрес, телефон, ЕГН, е-mail; вид и брой на дарените документи; в кои фондове отиват дарените документи.
5. В срок до един месец от датата на получаване на дарението, библиотекарите от отдел „Комплектуване, обработка, каталогизация” изготвят Опис на предоставените материали, който включва: автор, заглавие и брой на документите
Въз основа на този Опис, по желание на дарителя, се издава Свидетелство за дарение, към което се прилага и Опис на дарението.
Един екземпляр от Опис на дарението се прилага в папка „Приложения към даренията” заедно с входящия номер от Дарителската книга.
6. По искане от страна на дарителя Библиотеката запазва неговата анонимност.
7. Комисията по комплектуване преценява и решава кои от дарените библиотечни документи да се регистрират в библиотечните фондове.
8. Регистрирането се извършва с Акт за дарение, към който се прилага списък на регистрираните библиотечни документи, представляващ неразделна част от него.
9. Когато дарението съдържа редки и ценни документи, комисията може да извършва консултации със съответни специалисти.
10. Дарените материали след регистрация, обработка и каталогизация, съгласно Наредба N 3 за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, стават неотменна част от фонда на библиотеката.
11. Получените, но нерегистрирани в Регионална библиотека „Ем. Попдимитров” Кюстендил дарения се предлагат на библиотеки от областта за попълване на техните колекции.