+35978550119 libkn@abv.bg

Мисия и основни цели

Регионална библиотека „Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил е наследник на богати традиции и има вече 150 годишна история. Тя е най-голямата обществена библиотека на територията на областта по обем и качество на библиотечния си фонд, обслужва широк кръг потребители, извършва координационна и квалификационна дейност за всички обществени библиотеки в региона.

Библиотеката  събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения и информация. Съхранява и популяризира книжовното документално наследство на региона.

Библиотеката е водещ  информационен и културен институт,  който осигурява достъп до всички видове знание и информация на своите ползватели без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език или социално положение.

Основната цел на Регионална библиотека е да предостави ресурси и услуги чрез различни канали на комуникация, за да удовлетвори потребностите на отделните лица и цялата местна общност от образование, информация и личностно развитие, в това число от развлечение и занимания през свободното време.

В центъра на обслужването на Регионална библиотека Кюстендил са следните ключови цели, които се отнасят до информационното ограмотяване, образование и култура:

  • стимулиране на ранното детско четене;
  • учене през целия живот;
  • насърчаване на междукултурния диалог и културното разнообразие;
  • обучение и внедряване на нови технологии;
  • създаване на възможности за персонално творческо развитие чрез стимулиране на въображението и творчеството у децата и младите хора;
  • провеждане на култутурни събития и инициативи;
  • реализация на регионални и национални програми и проекти в областта на културата и образованието.